Анкета за дигитализацията в преподаването
0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Уважаеми участници,

благодарим Ви за желанието да участвате в тази анкета. Отговорите на въпросите ще отнемат около 20 минути. Участието е възможно до 31.05.2022 г.

Целта на тази анкета е да се проуче вашият опит с дигиталното преподаване. Резултатите ще се използват за подобряване на цялата палитра от възможности за дигитално преподаване съответно Bашите нужди. На тази базата ще бъде изготвена нова перспектива за развитието на преподаването в нашия университет.

Ето защо участието Bи в това проучване е от голямо значение - благодарим Bи, че отделихте време за da отговорите на въпросите!

Сърдечни поздрави
Вашият екип на INGENIUM

Участието в анкетата и отговорите на отделните въпроси са доброволни. Анкетата е анонимнa и цялата предоставена от вас информация ще бъде третирана поверително. Моля, нe предоставяте лични данни в свободния текст. Резултатите ще бъдат публикувани само в анонимна форма. За повече информация вижте политиката за поверителност по-долу. Ако желаете да участвате в анкетата, моля отметнете квадратчето при следващия въпрос.
Този въпросник е анонимен.

Записът на отговорите Ви на анкетата не съдържа друга идентифицираща информация освен тази, която изрично Ви е била поискана във въпросите.

Ако сте използвали тоукън устройство за достъп до анкетата, трябва да знаете, че информацията от него се съхранява отделно от отговорите Ви. За нея има специална база данни, която се актуализира само за да покаже дали сте (или не сте) попълнили анкетата. Невъзможно е идентифициращите тоукъни да бъдат свързани с отговорите на анкетата.

Допълнителна информация за събирането на данни и защитата на данните

1. Съдържание на тази информация

В следващата информация за защита на данните обясняваме как обработваме вашите данни, когато участвате в нашето онлайн събиране на данни. Информираме ви за целта на събирането на данни, за начина, по който обработваме данните ви, и за правата ви съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

2. Име и данни за контакт на отговорните лица

Отговорник за обработката на данните е Университетът по приложни науки в Карлсруе, представляван от ректора проф.д-р Франк Артингер.
Данни за контакт с отговорното лице:
Karlsruhe University of Applied Sciences
Moltkestraße 30
76133 Karlsruhe, Германия.

Лице за контакт за това събиране на данни:
Мартин Мандауш
Ръководител на екип Дигитализация на преподаването
Център за иновации в преподаването
ingenium@h-ka.de

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:
Prof. Dr. Thorsten Leize
datenschutz@h-ka.de
Tel. 0721-925-1373, офис: N 106

3. Специфична цел на събирането на данни

Целта на тази анкета е да се запише вашият опит с дигитално подкрепеното преподаване и учене в Медицински университет София, България, за да се използва като основа за по-добро съгласуване на предложенията на Медицински университет София, България с вашите нужди и за съвместно изготвяне на перспектива за развитие на бъдещето на преподаването и ученето в нашия университет.

За това проучване отговаря персоналът на Центъра за иновации в преподаването. Центърът за иновации в преподаването е част от отдела за академични въпроси в Университетът по приложни науки в Карлсруе. Той представлява сбор от данни за планиране и развитие на висшето образование (вж. 5.2).

3.1. Категории данни за лични данни

В това проучване се събират следните категории лични данни:

 • Професионални биографични данни (напр. статусна група, работодател, висше учебно заведение)
 • Образователни биографични данни (напр. университет, от който произхождате, принадлежност към факултет)
 • Самоописания (напр. мнения, нагласи, предпочитания)

3.2. Достъп до събиране на данни

Достъпът до събирането на данни е анонимен. За да се запази анонимността, всички поканени влизат в настоящото събиране на данни чрез една и съща хипервръзка. Не се използват индивидуални пароли или номера на транзакции (TAN).

3.3. Разрешен достъп

Данните, въведени от участниците, както и мета- и параданните, събрани в процеса на проучването, се съхраняват във вътрешна база данни на системата и могат да бъдат преглеждани от администрацията на LimeSurvey. Тази проверка е възможна и на ниво отделен случай при събирането на данни.

Освен администрацията и лицето, което извършва събирането на данни, следните други групи лица могат да имат достъп до данните от проучването:

 • Персонал на Центъра за иновации в преподаването
 • Персонал на Международната служба

Целият достъп се осъществява единствено чрез индивидуален достъп, защитен с парола.

3.4. Оценка и използване на събраните данни

Отговорите от това събиране на данни се оценяват в обобщен (агрегиран) вид.

В точка 7.2 е предоставена информация за други възможни употреби.

Отговорите от това събиране на данни се оценяват в обобщен (агрегиран) вид. Резултатите се използват вътрешно в университета за осигуряване на качеството и за по-нататъшно развитие и разширяване на цифровизацията в преподаването. Анонимизираните данни и изявления се използват за предложения за обучение, съвети, информация и подкрепа в областта на цифровизацията в преподаването, за принос към работата с обществеността и за академични публикации. В обобщен вид резултатите се отразяват в отчетността. В точка 7.2 е предоставена информация за други възможни употреби.

4. Обща информация за събирането на данни

За техническото изпълнение на събирането на данни се използва софтуерът LimeSurvey (https://www.limesurvey.org/). По време на фазата на проучването данните от проучването се съхраняват първо на сървъри, управлявани от IT-Consulting Marcel Minke (IT Consulting Marcel Minke, Sögeler Str. 27, 30539 Hannover; уебсайт: https://survey-consulting.com/) при доставчика Host Europe (Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Кьолн; уебсайт: https://www.hosteurope.de/; политика за поверителност: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/). Данните се предават чрез криптирана с SSL https връзка. Не се извършва нито предаване, нито обработване на вашите данни в държави извън ЕС.

След етапа на проучването данните от проучването се съхраняват за оценка на сървърите и локалните компютри на Университетът по приложни науки в Карлсруе.

5. Обща информация за обработката на данни

5.1. Регистрационни файлове и бисквитки на браузъра

При всяко извикване на това събиране на данни автоматично се съхраняват данни и информация от компютърните системи на извикването на крайното устройство. От посетителите на уебсайта се събират следните данни, които се анонимизират директно по време на събирането: Препращащо устройство (предишно посетен уебсайт), Запитван уебсайт или файл, Тип и версия на браузъра, Използвана операционна система, Тип използвано устройство, Време на достъп, IP адрес в анонимизиран вид (използва се само за определяне на местоположението на достъпа). Данните, използвани от уеб хостера, не се съхраняват във връзка с конкретните данни от проучването. Не е възможно тези данни да бъдат отнесени към дадено лице и информацията, предоставена от това лице за събиране на данни.

5.2. Данни от проучването (вашите отговори)

Ние извършваме събиране на данни и оценка в Университетът по приложни науки в Карлсруе в контекста на преподаването, научните изследвания, академичното продължаващо обучение, интернационализацията, трансфера на технологии, сътрудничеството и други дейности в областта на третата мисия на университета, както и в контекста на процесите на управление, администриране и съвместно вземане на решения в университета, по-специално за целите на формирането на мнение, оценката и осигуряването на качеството. Това включва следните цели на обработка (ZdV):

ZdV-A) Събиране на данни с цел гарантиране на качеството на проучването и квалификационната оферта

 • Събиране на данни за осигуряване на качеството (напр. за оценка на преподаването и курсовете, оценка на предложенията за академично продължаващо обучение, анкети за завършващите, анкети за зрелостните изпити, проучвания за напредъка в обучението)
 • Събиране на данни за отчетност, преподаване/обучение и изследване на въздействието, както и за оценка (включително в рамките на иновации в преподаването, програми, инициативи, проекти и услуги за подкрепа в областта на обучението, преподаването и международните отношения).

ZdV-B) Събиране на данни в областта на научноизследователската и развойната дейност

 • Събиране на данни в студентски проекти и в контекста на дипломни работи (напр. бакалавърски/магистърски работи, дисертации)
 • Събиране на данни в проекти за научни изследвания и развитие (включително тези на Центъра за приложни изследвания, институтите и работните групи).

ZdV-C) Събиране на данни в контекста на работата на комисиите, самостоятелното управление и за университетски събития

 • Събиране на данни за избори или освобождаване от длъжност (напр. избори за съвет на факултета)
 • Събиране на данни за срещи, срещи на мрежата, конференции и други събития (включително регистрации за годишния академичен празник) и тяхната оценка

ZdV-D) Събиране на данни за планиране и развитие на висшето образование

 • Събиране на данни за участието и проучванията на мнението на членовете на университета (анкети сред студенти, преподаватели, служители, например от Съвета на служителите).
 • Събиране на данни за оценка на нуждите, анализ на пазара и планиране на офертите (напр. в контекста на разработването на програми).

и събиране на други данни за подобни цели.

6. Правно основание за обработката на лични данни

По правило личните данни на респондентите се обработват при събирането на данни по Университетът по приложни науки в Карлсруе само след изрично посочване на категориите събирани лични данни (вж. 3.1) и след като участниците са дали съгласието си за това. Изключения могат да се прилагат в случаите, когато предварителното съгласие не е възможно по действителни причини и обработката на данните е разрешена от правните разпоредби.

6.1. Регистрационни файлове и бисквитки на браузъра

Временното съхранение на тази информация е необходимо за адекватното предоставяне на уебстраниците на проучването на крайните устройства на участниците и се извършва съгласно Директива 2009/136/ЕО на ЕС.

6.2. Данни от проучването (вашите отговори)

В зависимост от целта на проучването се прилагат различни правни основания, а именно:

Събиране на данни с цел осигуряване на качеството на проучването и квалификационната оферта (ZdV-A):
§ 5 и § 12 LHG BW, §§ 3 - 5 HStatG

Събиране на данни в областта на научноизследователската и развойната дейност (ZdV-B):
§ 13 LDSG BW

Събиране на данни в контекста на работата в комисии, самостоятелно администриране и за университетски събития (ZdV-C):
§ 9, § 18, § 18а, § 24 и § 24а LHG BW

Проучвания на данни за планиране и развитие на висшето образование (ZdV-D):
§ 26 BDSG, § 15 LDSG BW, § 5 И § 12 LHG BW

Ако няма правно основание за обработката в конкретния случай на употреба (вж. 3), преди да започне събирането на данни, се получава предварителното съгласие на събиращия данните (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO).

7. Сигурност на данните

7.1. Достъп до събиране на данни

По правило всички поканени влизат в събирането на данни чрез една и съща анонимна хипервръзка, която е достъпна извън системата LimeSurvey.
За събиране на данни с ограничен достъп личните данни могат да се съхраняват в системата (например под формата на списък на участниците с имейл адреси), за да се генерират съответните ключове за достъп (токени). В случай на анонимно събиране на данни тези съхранявани лични данни служат за осигуряване на еднократното участие в събирането на данни на упълномощено изследователско звено (напр. лице, отдел, дружество) и няма присвояване на тези ключове за достъп (токени) към данните, събрани от дадено лице в рамките на събирането. В този случай не е възможно последващо присвояване или идентифициране. Съответните ключове за достъп (токени) се предават на избраната група участници независимо от LimeSurvey.

7.2. По-нататъшна обработка на данните

С LimeSurvey събраните данни могат да се оценяват директно, да се извеждат в отчети за резултатите, а събраните данни могат да се експортират в различни формати за по-нататъшна обработка.

В допълнение към оценките, изброени в точка 3.4, данните от проучването могат да бъдат използвани допълнително (например за надлъжни проучвания, вторични анализи, анализи на напредъка, метаанализи, връзки с обществеността, отчетност, съхранение в бази данни).

8. Изтриване на данни и период на съхранение

Личните данни, събрани при гореспоменатите условия, ще бъдат изтрити или блокирани веднага след като целта на съхранението им отпадне. Освен това съхранението може да се осъществи, ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, които се прилагат спрямо администратора. Данните ще бъдат изтрити или блокирани и при изтичане на срока за съхранение, предвиден в горепосочените стандарти, освен ако не е необходимо данните да продължат да се съхраняват за изпълнението на договор.

8.1. Регистрационни файлове

Тези данни се изтриват след 7 дни (автоматична ротация на регистрационния файл).

8.2. Бисквитки на браузъра

Периодът на валидност е ограничен до продължителността на сесията на браузъра.

8.3. Данни в рамките на събирането на данни (вашите отговори)

Изтриването на тези данни се задейства автоматично за период от максимум 6 месеца след края на проучването в системата LimeSurvey. В съответствие с наредби, закони, други разпоредби и препоръките на Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) за добра научна практика може да се наложи съхранение на данни извън системата LimeSurvey. (DFG) относно добрата научна практика, може да се наложи съхранение на данни извън системата LimeSurvey. Например данните от проучванията, които служат за основа на публикации, трябва да се съхраняват до десет години след събирането на данните.

9. Вашите права като субект на данни

Ако се обработват Ваши лични данни, Вие сте субект на данни по смисъла на ОРЗД и имате следните права спрямо администратора:
(1) Право на достъп
(2) Право на коригиране
(3) Право на ограничаване на обработването
(4) Право на изтриване
(5) Право на информация
(6) Право на преносимост на данните
(7) Право на възражение
(8) Право на отмяна на декларацията за съгласие съгласно закона за защита на данните
(9) Право на жалба до надзорен орган.

Тези права могат да бъдат ограничени до степента, до която това може да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на изследователските или статистическите цели и ограничението е необходимо за изпълнението на изследователските или статистическите цели. Например в случай на анонимно събиране на данни не е възможно да се идентифицира респондентът, поради което не е възможно да се предостави информация за съхраняваните данни или да се извърши корекция, изтриване или ограничаване на обработката. Тъй като събирането на данни (лог-файлове и бисквитки на браузъра) за предоставянето на проучването и съхраняването на тези данни е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайтовете за събиране на данни, тук не съществува възможност за възражение от страна на потребителя. Законосъобразността на обработването не се засяга до оттеглянето на декларацията за съгласие съгласно законодателството за защита на данните.

Надзорният орган в Баден-Вюртемберг е Държавният комисар за защита на данните и свобода на информацията в Баден-Вюртемберг.